Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou

Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou je dobrovoľná, mimovládna  a politicky nezávislá neziskovaná organizácia, ktorej poslaním je

  • pomáhať pri vytváraní podmienok na zlepšenie zdravia občanov a pacientov s nadváhou a obezitou
  • rozširovanie osvety a povedomia o obezite ako o ochorení, ktoré ovplyvňuje kvalitu života
  • propagovať prevenciu, osvetu a zdravotnú výchovu pri nadváhe a obezite
  • spolupracovať so štátnymi subjektmi a propagovať prevenciu nadváhy a liečbu obezity
  • podporovať a zabezpečovať vzdelávanie pacientov a ľudí s obezitou a nadváhou s obezitou
  • prispieť k tvorbe a realizácii národnej stratégie boja proti obezite